ریاضی ششم

ریاضی ششم

ابر آروند
ابر آروند
ثبت نام / درحال اجرا
74 بیننده
12 نمره قبولی
20 ساعت
56000 تومان
آیین سخنوری

آیین سخنوری

کد استاندارد 91006429
ابر آروند
ابر آروند
به زودی
138 بیننده
12 نمره قبولی
18 ساعت
0 تومان
افت تحصیلی و شیوه های پیشگیری آن

افت تحصیلی و شیوه های پیشگیری آن

کد استاندارد 91400459
ابر آروند
ابر آروند
به زودی
131 بیننده
12 نمره قبولی
20 ساعت
0 تومان
اقتصاد آموزش و پرورش

اقتصاد آموزش و پرورش

کد استاندارد 91301247
ابر آروند
ابر آروند
به زودی
123 بیننده
12 نمره قبولی
24 ساعت
0 تومان
 آسیب های اجتماعی و راهكارهای پیشگیری از آن در مدرسه

آسیب های اجتماعی و راهكارهای پیشگیری از آن در مدرسه

کد استاندارد 91303805
ابر آروند
ابر آروند
به زودی
98 بیننده
12 نمره قبولی
30 ساعت
29000 تومان
 (روش های روانشناختی - رفتاری ) در اختلال اضطراب ، وسواس و ترس

(روش های روانشناختی - رفتاری ) در اختلال اضطراب ، وسواس و ترس

کد استاندارد 92700814
ابر آروند
ابر آروند
به زودی
117 بیننده
12 نمره قبولی
32 ساعت
0 تومان
انگیزش در آموزش و پرورش

انگیزش در آموزش و پرورش

کد استاندارد 91400518
ابر آروند
ابر آروند
به زودی
87 بیننده
12 نمره قبولی
24 ساعت
19000 تومان
بررسی و تحلیل محتوای كتاب درسی

بررسی و تحلیل محتوای كتاب درسی

کد استاندارد 91400469
ابر آروند
ابر آروند
به زودی
109 بیننده
12 نمره قبولی
32 ساعت
0 تومان
TI در برنامه های سلامت مدارس

TI در برنامه های سلامت مدارس

کد استاندارد 92002549
ابر آروند
ابر آروند
به زودی
87 بیننده
12 نمره قبولی
20 ساعت
6000 تومان
آزمون های روان شناختی ( تشخیصی )

آزمون های روان شناختی ( تشخیصی )

کد استاندارد 91401319
ابر آروند
ابر آروند
به زودی
77 بیننده
12 نمره قبولی
20 ساعت
9000 تومان
آموزش الكترونیكی e-learning

آموزش الكترونیكی e-learning

کد استاندارد 91400810
ابر آروند
ابر آروند
به زودی
98 بیننده
12 نمره قبولی
24 ساعت
12000 تومان
برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی آموزشی

کد استاندارد 91400467
ابر آروند
ابر آروند
به زودی
91 بیننده
12 نمره قبولی
24 ساعت
0 تومان
بهداشت روانی دانش آموزان

بهداشت روانی دانش آموزان

کد استاندارد 92101806
ابر آروند
ابر آروند
به زودی
81 بیننده
12 نمره قبولی
30 ساعت
12000 تومان
بهره وری در مدرسه

بهره وری در مدرسه

کد استاندارد 91400472
ابر آروند
ابر آروند
به زودی
103 بیننده
12 نمره قبولی
24 ساعت
20000 تومان
پرورش خلاقیت در دانش آموزان

پرورش خلاقیت در دانش آموزان

کد استاندارد 91400521
ابر آروند
ابر آروند
به زودی
87 بیننده
12 نمره قبولی
16 ساعت
14000 تومان
مدرسه مجازی

مدرسه مجازی

کد استاندارد 91401902
ابر آروند
ابر آروند
به زودی
78 بیننده
12 نمره قبولی
16 ساعت
20000 تومان
اصول ایمنی و کمک های اولیه

اصول ایمنی و کمک های اولیه

کد استاندارد 92101005
ابر آروند
ابر آروند
به زودی
85 بیننده
12 نمره قبولی
30 ساعت
46000 تومان
مدیریت ارتباطات در مدرسه

مدیریت ارتباطات در مدرسه

کد استاندارد 91301259
ابر آروند
ابر آروند
به زودی
62 بیننده
12 نمره قبولی
16 ساعت
49000 تومان
فضای مجازی،فرصت ها و آسیب ها

فضای مجازی،فرصت ها و آسیب ها

کد استاندارد 99506645
ابر آروند
ابر آروند
به زودی
124 بیننده
12 نمره قبولی
12 ساعت
12000 تومان
توسعه آموزش های تلفیقی و فراگیر

توسعه آموزش های تلفیقی و فراگیر

کد استاندارد 92700217
ابر آروند
ابر آروند
به زودی
49 بیننده
12 نمره قبولی
40 ساعت
28000 تومان
تولید محتوا الکترونیکی(e-contant)

تولید محتوا الکترونیکی(e-contant)

کد استاندارد 92002414
ابر آروند
ابر آروند
به زودی
48 بیننده
12 نمره قبولی
48 ساعت
38000 تومان
 مدیریت سیستم آموزش الكترونیكی (metsyS tnemeganaM gninraeL)

مدیریت سیستم آموزش الكترونیكی (metsyS tnemeganaM gninraeL)

کد استاندارد 92003003
ابر آروند
ابر آروند
به زودی
39 بیننده
12 نمره قبولی
24 ساعت
45000 تومان
سیستم های چند رسانه ای

سیستم های چند رسانه ای

کد استاندارد 91400806
ابر آروند
ابر آروند
به زودی
37 بیننده
12 نمره قبولی
20 ساعت
14000 تومان
شرح حال نویسی

شرح حال نویسی

کد استاندارد 91400716
ابر آروند
ابر آروند
به زودی
49 بیننده
12 نمره قبولی
32 ساعت
20000 تومان
مدیریت کلاس درس

مدیریت کلاس درس

کد استاندارد 91401522
ابر آروند
ابر آروند
به زودی
31 بیننده
12 نمره قبولی
32 ساعت
23000 تومان
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش

فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش

کد استاندارد 92002502
ابر آروند
ابر آروند
به زودی
34 بیننده
12 نمره قبولی
24 ساعت
26000 تومان
آینده پژوهی

آینده پژوهی

کد استاندارد 91401441
ابر آروند
ابر آروند
به زودی
29 بیننده
12 نمره قبولی
32 ساعت
28000 تومان
روخوانی و روان خوانی قرآن كریم

روخوانی و روان خوانی قرآن كریم

کد استاندارد 92503896
ابر آروند
ابر آروند
به زودی
25 بیننده
12 نمره قبولی
28 ساعت
45000 تومان
دوره TQMمدیریت كیفیت جامع در آموزش و پرورش

دوره TQMمدیریت كیفیت جامع در آموزش و پرورش

کد استاندارد 91401516
ابر آروند
ابر آروند
به زودی
22 بیننده
12 نمره قبولی
24 ساعت
55000 تومان
تولید و كاربرد ابزارهای آموزشی

تولید و كاربرد ابزارهای آموزشی

کد استاندارد 91400805
ابر آروند
ابر آروند
به زودی
21 بیننده
12 نمره قبولی
32 ساعت
26000 تومان
حرکات اصلاحی

حرکات اصلاحی

کد استاندارد 92304204
ابر آروند
ابر آروند
به زودی
25 بیننده
12 نمره قبولی
32 ساعت
39000 تومان
خلاقیت و نوآوری در مدرسه

خلاقیت و نوآوری در مدرسه

کد استاندارد 91400522
ابر آروند
ابر آروند
به زودی
24 بیننده
12 نمره قبولی
24 ساعت
49000 تومان
راهبردهای ارتقاء بهداشت روانی و اجتماعی دانش آموزان

راهبردهای ارتقاء بهداشت روانی و اجتماعی دانش آموزان

کد استاندارد 92101807
ابر آروند
ابر آروند
به زودی
25 بیننده
12 نمره قبولی
20 ساعت
30000 تومان
رشته های دانشگاهی و معیارهای انتخاب آنها

رشته های دانشگاهی و معیارهای انتخاب آنها

کد استاندارد 91400480
ابر آروند
ابر آروند
به زودی
19 بیننده
12 نمره قبولی
24 ساعت
28000 تومان
روان شناسی رشد دوره نوجوانی و جوانی

روان شناسی رشد دوره نوجوانی و جوانی

کد استاندارد 91400523
ابر آروند
ابر آروند
به زودی
18 بیننده
12 نمره قبولی
24 ساعت
34000 تومان
رفتارهای پرخطر و راهكارها و شیوه های پیشگیری از آن در بین دانش آموزان

رفتارهای پرخطر و راهكارها و شیوه های پیشگیری از آن در بین دانش آموزان

کد استاندارد 92101817
ابر آروند
ابر آروند
به زودی
17 بیننده
12 نمره قبولی
30 ساعت
50000 تومان
روش تحقیق در علوم تربیتی

روش تحقیق در علوم تربیتی

کد استاندارد 91401411
ابر آروند
ابر آروند
به زودی
21 بیننده
12 نمره قبولی
32 ساعت
39000 تومان
روش های فعال یاددهی ـ یادگیری

روش های فعال یاددهی ـ یادگیری

کد استاندارد 91400322
ابر آروند
ابر آروند
به زودی
17 بیننده
12 نمره قبولی
32 ساعت
60000 تومان
روش های آموزش فعال مهارت های زیست محیطی

روش های آموزش فعال مهارت های زیست محیطی

کد استاندارد 92100858
ابر آروند
ابر آروند
به زودی
17 بیننده
12 نمره قبولی
24 ساعت
66000 تومان
روش های ضد عفونی در مدارس

روش های ضد عفونی در مدارس

کد استاندارد 92100859
ابر آروند
ابر آروند
به زودی
13 بیننده
12 نمره قبولی
20 ساعت
57000 تومان
رهبری آموزشی

رهبری آموزشی

کد استاندارد 91400479
ابر آروند
ابر آروند
به زودی
10 بیننده
12 نمره قبولی
24 ساعت
70000 تومان
شیوه ارزشیابی فرآیندی

شیوه ارزشیابی فرآیندی

کد استاندارد 91402313
ابر آروند
ابر آروند
به زودی
3 بیننده
12 نمره قبولی
24 ساعت
50000 تومان
image
image

خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید