نسخه جدید نرم افزار آروند

با نصب اپلیکیشن آروند هدیه ۳ تا ۲۰ هزار تومانی دریافت کنید

دوره تخصصی راهبری هوشمندسازی مدارس (مرحله مقدماتی)

دوره تخصصی راهبری هوشمندسازی مدارس (مرحله مقدماتی)(40 ساعت)

کد استاندارد 92002566
خاتمه دوره
40000 تومان
دوره تخصصی راهبری هوشمندسازی مدارس(مرحله پیشرفته)

دوره تخصصی راهبری هوشمندسازی مدارس(مرحله پیشرفته)(42 ساعت)

کد استاندارد 92002565
خاتمه دوره
42000 تومان
دوره تخصصی راهبری هوشمندسازی مدارس(مرحله تكميلی)

دوره تخصصی راهبری هوشمندسازی مدارس(مرحله تكميلی)(44 ساعت)

کد استاندارد 92002567
خاتمه دوره
44000 تومان
دوره تخصصی مهارت های بدو انتصاب مدیران و معاونان مدارس

دوره تخصصی مهارت های بدو انتصاب مدیران و معاونان مدارس(44 ساعت)

کد استاندارد 91402410
به زودی
44000 تومان
افت تحصیلی و شیوه های پیشگیری آن

افت تحصیلی و شیوه های پیشگیری آن(20 ساعت)

کد استاندارد 91400459
به زودی
رایگان
اقتصاد آموزش و پرورش

اقتصاد آموزش و پرورش(24 ساعت)

کد استاندارد 91301247
به زودی
رایگان
 آسیب های اجتماعی و راهكارهای پیشگیری از آن در مدرسه

آسیب های اجتماعی و راهكارهای پیشگیری از آن در مدرسه(30 ساعت)

کد استاندارد 91303805
به زودی
29000 تومان
 (روش های روانشناختی - رفتاری ) در اختلال اضطراب ، وسواس و ترس

(روش های روانشناختی - رفتاری ) در اختلال اضطراب ، وسواس و ترس(32 ساعت)

کد استاندارد 92700814
به زودی
رایگان
انگیزش در آموزش و پرورش

انگیزش در آموزش و پرورش(24 ساعت)

کد استاندارد 91400518
به زودی
19000 تومان
بررسی و تحلیل محتوای كتاب درسی

بررسی و تحلیل محتوای كتاب درسی(32 ساعت)

کد استاندارد 91400469
به زودی
رایگان
TI در برنامه های سلامت مدارس

TI در برنامه های سلامت مدارس(20 ساعت)

کد استاندارد 92002549
به زودی
6000 تومان
آزمون های روان شناختی ( تشخیصی )

آزمون های روان شناختی ( تشخیصی )(20 ساعت)

کد استاندارد 91401319
به زودی
9000 تومان
آموزش الكترونیكی e-learning

آموزش الكترونیكی e-learning(24 ساعت)

کد استاندارد 91400810
به زودی
12000 تومان
برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی آموزشی(24 ساعت)

کد استاندارد 91400467
خاتمه دوره
16000 تومان 32000 تومان
بهداشت روانی دانش آموزان

بهداشت روانی دانش آموزان(30 ساعت)

کد استاندارد 92101806
به زودی
12000 تومان
مدرسه مجازی

مدرسه مجازی(16 ساعت)

کد استاندارد 91401902
به زودی
رایگان
اصول ایمنی و کمک های اولیه

اصول ایمنی و کمک های اولیه(30 ساعت)

کد استاندارد 92101005
به زودی
46000 تومان
مدیریت ارتباطات در مدرسه

مدیریت ارتباطات در مدرسه(16 ساعت)

کد استاندارد 91301259
به زودی
49000 تومان
فضای مجازی،فرصت ها و آسیب ها

فضای مجازی،فرصت ها و آسیب ها(12 ساعت)

کد استاندارد 99506645
خاتمه دوره
رایگان
توسعه آموزش های تلفیقی و فراگیر

توسعه آموزش های تلفیقی و فراگیر(40 ساعت)

کد استاندارد 92700217
به زودی
28000 تومان
 مدیریت سیستم آموزش الكترونیكی (metsyS tnemeganaM gninraeL)

مدیریت سیستم آموزش الكترونیكی (metsyS tnemeganaM gninraeL)(24 ساعت)

کد استاندارد 92003003
به زودی
45000 تومان
سیستم های چند رسانه ای

سیستم های چند رسانه ای(20 ساعت)

کد استاندارد 91400806
به زودی
14000 تومان
شرح حال نویسی

شرح حال نویسی(32 ساعت)

کد استاندارد 91400716
به زودی
20000 تومان
مدیریت کلاس درس

مدیریت کلاس درس(32 ساعت)

کد استاندارد 91401522
به زودی
23000 تومان
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش

فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش(24 ساعت)

کد استاندارد 92002502
به زودی
26000 تومان
آینده پژوهی

آینده پژوهی(32 ساعت)

کد استاندارد 91401441
به زودی
28000 تومان
تولید و كاربرد ابزارهای آموزشی

تولید و كاربرد ابزارهای آموزشی(32 ساعت)

کد استاندارد 91400805
به زودی
26000 تومان
حرکات اصلاحی

حرکات اصلاحی(32 ساعت)

کد استاندارد 92304204
به زودی
رایگان
خلاقیت و نوآوری در مدرسه

خلاقیت و نوآوری در مدرسه(24 ساعت)

کد استاندارد 91400522
به زودی
36000 تومان 48000 تومان
راهبردهای ارتقاء بهداشت روانی و اجتماعی دانش آموزان

راهبردهای ارتقاء بهداشت روانی و اجتماعی دانش آموزان(20 ساعت)

کد استاندارد 92101807
به زودی
30000 تومان
رشته های دانشگاهی و معیارهای انتخاب آنها

رشته های دانشگاهی و معیارهای انتخاب آنها(24 ساعت)

کد استاندارد 91400480
به زودی
28000 تومان
روان شناسی رشد دوره نوجوانی و جوانی

روان شناسی رشد دوره نوجوانی و جوانی(24 ساعت)

کد استاندارد 91400523
به زودی
34000 تومان
رفتارهای پرخطر و راهكارها و شیوه های پیشگیری از آن در بین دانش آموزان

رفتارهای پرخطر و راهكارها و شیوه های پیشگیری از آن در بین دانش آموزان(30 ساعت)

کد استاندارد 92101817
به زودی
30000 تومان
روش تحقیق در علوم تربیتی

روش تحقیق در علوم تربیتی(32 ساعت)

کد استاندارد 91401411
به زودی
39000 تومان
روش های فعال یاددهی ـ یادگیری

روش های فعال یاددهی ـ یادگیری(32 ساعت)

کد استاندارد 91400322
به زودی
60000 تومان
روش های آموزش فعال مهارت های زیست محیطی

روش های آموزش فعال مهارت های زیست محیطی(24 ساعت)

کد استاندارد 92100858
به زودی
66000 تومان
روش های ضد عفونی در مدارس

روش های ضد عفونی در مدارس(20 ساعت)

کد استاندارد 92100859
به زودی
57000 تومان
رهبری آموزشی

رهبری آموزشی(24 ساعت)

کد استاندارد 91400479
خاتمه دوره
24000 تومان
شیوه ارزشیابی فرآیندی

شیوه ارزشیابی فرآیندی(24 ساعت)

کد استاندارد 91402313
به زودی
50000 تومان
طراحی و تولید پودمان های آموزشی

طراحی و تولید پودمان های آموزشی(32 ساعت)

کد استاندارد 91400486
به زودی
26000 تومان
فلسفه آموزش و پرورش

فلسفه آموزش و پرورش(24 ساعت)

کد استاندارد 91400493
به زودی
33000 تومان
کارآفرینی

کارآفرینی(24 ساعت)

کد استاندارد 93000804
به زودی
97000 تومان
مبانی و اصول مدیریت در مدرسه

مبانی و اصول مدیریت در مدرسه(24 ساعت)

کد استاندارد 91400497
به زودی
60000 تومان
مبانی برنامه ریزی درسی

مبانی برنامه ریزی درسی(24 ساعت)

کد استاندارد 91400496
خاتمه دوره
24000 تومان
فضای مجازی،فرصت ها و آسیب ها

فضای مجازی،فرصت ها و آسیب ها(12 ساعت)

کد استاندارد 002171339140
خاتمه دوره
120000 تومان
آیین نگارش مکاتبات اداری

آیین نگارش مکاتبات اداری(12 ساعت)

به زودی
12000 تومان
برنامه ریزی اجرایی آموزش ضمن خدمت کارکنان

برنامه ریزی اجرایی آموزش ضمن خدمت کارکنان(20 ساعت)

کد استاندارد 0
به زودی
رایگان
دوره روانشناسی یادگیری

دوره روانشناسی یادگیری(16 ساعت)

کد استاندارد 91401109
خاتمه دوره
16000 تومان
وظایف و نقش های سرپرستی

وظایف و نقش های سرپرستی(24 ساعت)

کد استاندارد 91701661
خاتمه دوره
24000 تومان
برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی آموزشی(24 ساعت)

کد استاندارد 91400467
خاتمه دوره
24000 تومان
واژه پرداز (word)

واژه پرداز (word)(26 ساعت)

کد استاندارد 002223003140
خاتمه دوره
156000 تومان 234000 تومان
استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها windows

استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها windows(8 ساعت)

کد استاندارد 002223002140
خاتمه دوره
48000 تومان 72000 تومان
بانك های اطلاعاتی (Access)

بانك های اطلاعاتی (Access)(26 ساعت)

کد استاندارد 002223005140
خاتمه دوره
156000 تومان 234000 تومان
صفحه گسترده ها (Excel)

صفحه گسترده ها (Excel)(26 ساعت)

کد استاندارد 002223004140
خاتمه دوره
156000 تومان 234000 تومان
پاورپوینت (powerpoint)

پاورپوینت (powerpoint)(20 ساعت)

کد استاندارد 002223006140
خاتمه دوره
120000 تومان 180000 تومان
اطلاعات و ارتباطات (Internet)

اطلاعات و ارتباطات (Internet)(12 ساعت)

کد استاندارد 002223007140
خاتمه دوره
72000 تومان 108000 تومان
مفاهیم پایه فناوری اطلاعات

مفاهیم پایه فناوری اطلاعات(12 ساعت)

کد استاندارد 002223001140
خاتمه دوره
72000 تومان 108000 تومان
مفاهیم پایه فناوری اطلاعات

مفاهیم پایه فناوری اطلاعات(12 ساعت)

کد استاندارد 92002520
ثبت نام / درحال اجرا
14400 تومان 32000 تومان
بیشتر بدانید
واژه پرداز (word)

واژه پرداز (word)(26 ساعت)

کد استاندارد 92002522
ثبت نام / درحال اجرا
31200 تومان 70000 تومان
بیشتر بدانید
استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها windows

استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها windows(8 ساعت)

کد استاندارد 92002521
ثبت نام / درحال اجرا
9600 تومان 21000 تومان
بیشتر بدانید
بانك های اطلاعاتی (Access)

بانك های اطلاعاتی (Access)(26 ساعت)

کد استاندارد 92002524
ثبت نام / درحال اجرا
31200 تومان 70000 تومان
بیشتر بدانید
صفحه گسترده ها (Excel)

صفحه گسترده ها (Excel)(26 ساعت)

کد استاندارد 92002523
ثبت نام / درحال اجرا
31200 تومان 70000 تومان
بیشتر بدانید
پاورپوینت (powerpoint)

پاورپوینت (powerpoint)(20 ساعت)

کد استاندارد 92002525
ثبت نام / درحال اجرا
24000 تومان 54000 تومان
بیشتر بدانید
اطلاعات و ارتباطات (Internet)

اطلاعات و ارتباطات (Internet)(12 ساعت)

کد استاندارد 92002526
ثبت نام / درحال اجرا
14400 تومان 32000 تومان
بیشتر بدانید
آیین نگارش مکاتبات اداری

آیین نگارش مکاتبات اداری(24 ساعت)

کد استاندارد 91005610
خاتمه دوره
رایگان
نحوه برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران

نحوه برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران(16 ساعت)

کد استاندارد 93601423
به زودی
24000 تومان 32000 تومان
آموزش الكترونیكی e-learning

آموزش الكترونیكی e-learning(24 ساعت)

کد استاندارد 91400810
خاتمه دوره
رایگان
مدیریت مالی در مدرسه

مدیریت مالی در مدرسه(24 ساعت)

کد استاندارد 91401523
به زودی
36000 تومان 48000 تومان
فضای مجازی،فرصت ها و آسیب ها

فضای مجازی،فرصت ها و آسیب ها(12 ساعت)

کد استاندارد 99506645
خاتمه دوره
رایگان
آیین و مهارت های نوشتن

آیین و مهارت های نوشتن(24 ساعت)

کد استاندارد 99505646
به زودی
رایگان
آموزش برنامه نویسی php

آموزش برنامه نویسی php(12 ساعت)

کد استاندارد 123
خاتمه دوره
رایگان
برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی آموزشی(24 ساعت)

کد استاندارد 91400467
خاتمه دوره
21600 تومان 36000 تومان
وظایف و نقش های سرپرستی

وظایف و نقش های سرپرستی(24 ساعت)

کد استاندارد 91701661
خاتمه دوره
21600 تومان 36000 تومان
دوره روانشناسی یادگیری

دوره روانشناسی یادگیری(16 ساعت)

کد استاندارد 91401109
خاتمه دوره
14400 تومان 24000 تومان
مبانی برنامه ریزی درسی

مبانی برنامه ریزی درسی(24 ساعت)

کد استاندارد 91400496
خاتمه دوره
21600 تومان 36000 تومان
رهبری آموزشی

رهبری آموزشی(24 ساعت)

کد استاندارد 91400479
خاتمه دوره
21600 تومان 36000 تومان
دوره تخصصی راهبری هوشمندسازی مدارس(مرحله تكميلی)

دوره تخصصی راهبری هوشمندسازی مدارس(مرحله تكميلی)(44 ساعت)

کد استاندارد 92002567
خاتمه دوره
39600 تومان 66000 تومان
دوره تخصصی راهبری هوشمندسازی مدارس(مرحله پیشرفته)

دوره تخصصی راهبری هوشمندسازی مدارس(مرحله پیشرفته)(42 ساعت)

کد استاندارد 92002565
خاتمه دوره
37800 تومان 63000 تومان
دوره تخصصی راهبری هوشمندسازی مدارس (مرحله مقدماتی)

دوره تخصصی راهبری هوشمندسازی مدارس (مرحله مقدماتی)(40 ساعت)

کد استاندارد 92002566
خاتمه دوره
36000 تومان 60000 تومان
آموزش برنامه نویسی php

آموزش برنامه نویسی php(12 ساعت)

کد استاندارد 123
خاتمه دوره
رایگان
دوره تربیت مدرس

دوره تربیت مدرس(12 ساعت)

ثبت نام / درحال اجرا
رایگان
هوش مصنوعی ( مقدماتی )

هوش مصنوعی ( مقدماتی )(36 ساعت)

کد استاندارد 99507001
خاتمه دوره
32400 تومان 54000 تومان
هوش مصنوعی ( تكمیلی )

هوش مصنوعی ( تكمیلی )(28 ساعت)

کد استاندارد 99507007
ثبت نام / درحال اجرا
21000 تومان 42000 تومان
بیشتر بدانید
دوره توجیهی بدو خدمت

دوره توجیهی بدو خدمت(70 ساعت)

خاتمه دوره
رایگان
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی(24 ساعت)

کد استاندارد 91301817
خاتمه دوره
21600 تومان 36000 تومان
پرورش خلاقیت در دانش آموزان

پرورش خلاقیت در دانش آموزان(16 ساعت)

کد استاندارد 91400521
خاتمه دوره
14400 تومان 24000 تومان
پرورش خلاقیت در دانش آموزان

پرورش خلاقیت در دانش آموزان(16 ساعت)

کد استاندارد 91400521
خاتمه دوره
14400 تومان 24000 تومان
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی(24 ساعت)

کد استاندارد 91301817
ثبت نام / درحال اجرا
21600 تومان 36000 تومان
بیشتر بدانید
هوش مصنوعی ( مقدماتی )

هوش مصنوعی ( مقدماتی )(36 ساعت)

کد استاندارد 99507001
ثبت نام / درحال اجرا
32400 تومان 54000 تومان
بیشتر بدانید
دوره تخصصی راهبری هوشمندسازی مدارس (مرحله مقدماتی)

دوره تخصصی راهبری هوشمندسازی مدارس (مرحله مقدماتی)(40 ساعت)

کد استاندارد 92002566
ثبت نام / درحال اجرا
36000 تومان 60000 تومان
بیشتر بدانید
پرورش خلاقیت در دانش آموزان

پرورش خلاقیت در دانش آموزان(16 ساعت)

کد استاندارد 91400521
ثبت نام / درحال اجرا
14400 تومان 24000 تومان
بیشتر بدانید
برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی آموزشی(24 ساعت)

کد استاندارد 91400467
ثبت نام / درحال اجرا
21600 تومان 36000 تومان
بیشتر بدانید
دوره تخصصی راهبری هوشمندسازی مدارس(مرحله پیشرفته)

دوره تخصصی راهبری هوشمندسازی مدارس(مرحله پیشرفته)(42 ساعت)

کد استاندارد 92002565
ثبت نام / درحال اجرا
37800 تومان 63000 تومان
بیشتر بدانید
دوره تخصصی راهبری هوشمندسازی مدارس(مرحله تكميلی)

دوره تخصصی راهبری هوشمندسازی مدارس(مرحله تكميلی)(44 ساعت)

کد استاندارد 92002567
ثبت نام / درحال اجرا
39600 تومان 66000 تومان
بیشتر بدانید
رهبری آموزشی

رهبری آموزشی(24 ساعت)

کد استاندارد 91400479
ثبت نام / درحال اجرا
21600 تومان 36000 تومان
بیشتر بدانید
مبانی برنامه ریزی درسی

مبانی برنامه ریزی درسی(24 ساعت)

کد استاندارد 91400496
ثبت نام / درحال اجرا
21600 تومان 36000 تومان
بیشتر بدانید
دوره روانشناسی یادگیری

دوره روانشناسی یادگیری(16 ساعت)

کد استاندارد 91401109
ثبت نام / درحال اجرا
14400 تومان 24000 تومان
بیشتر بدانید
وظایف و نقش های سرپرستی

وظایف و نقش های سرپرستی(24 ساعت)

کد استاندارد 91701661
ثبت نام / درحال اجرا
21600 تومان 36000 تومان
بیشتر بدانید
مفاهیم و كلیات دولت الكترونیك

مفاهیم و كلیات دولت الكترونیك(8 ساعت)

کد استاندارد 012223009140
در حال ثبت نام
88000 تومان
بیشتر بدانید
مفاهیم پایه فناوری اطلاعات

مفاهیم پایه فناوری اطلاعات(12 ساعت)

کد استاندارد 012223001140
در حال ثبت نام
132000 تومان
بیشتر بدانید
اطلاعات و ارتباطات (Internet)

اطلاعات و ارتباطات (Internet)(12 ساعت)

کد استاندارد 012223007140
در حال ثبت نام
132000 تومان
بیشتر بدانید
پاورپوینت (powerpoint)

پاورپوینت (powerpoint)(20 ساعت)

کد استاندارد 012223006140
در حال ثبت نام
220000 تومان
بیشتر بدانید
واژه پرداز (word)

واژه پرداز (word)(26 ساعت)

کد استاندارد 012223003140
در حال ثبت نام
286000 تومان 234000 تومان
بیشتر بدانید
استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها windows

استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها windows(8 ساعت)

کد استاندارد 012223002140
در حال ثبت نام
88000 تومان
بیشتر بدانید
بانك های اطلاعاتی (Access)

بانك های اطلاعاتی (Access)(26 ساعت)

کد استاندارد 012223005140
در حال ثبت نام
286000 تومان
بیشتر بدانید
صفحه گسترده ها (Excel)

صفحه گسترده ها (Excel)(26 ساعت)

کد استاندارد 012223004140
در حال ثبت نام
286000 تومان
بیشتر بدانید
مفاهیم و كلیات دولت الكترونیك

مفاهیم و كلیات دولت الكترونیك(8 ساعت)

کد استاندارد 91400865
خاتمه دوره
8000 تومان 12000 تومان
نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی

نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی(8 ساعت)

کد استاندارد 012111221540
خاتمه دوره
رایگان
پدافند غیر عامل

پدافند غیر عامل(12 ساعت)

کد استاندارد 012220149240
خاتمه دوره
رایگان
توجیهی بدو خدمت (ویژه کارکنان دولت خراسان شمالی)

توجیهی بدو خدمت (ویژه کارکنان دولت خراسان شمالی)(100 ساعت)

کد استاندارد 012181020240
خاتمه دوره
رایگان
مفاهیم و كلیات دولت الكترونیك

مفاهیم و كلیات دولت الكترونیك(8 ساعت)

کد استاندارد 91400865
ثبت نام / درحال اجرا
8000 تومان 12000 تومان
بیشتر بدانید
image
image

خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید