دوره تخصصی راهبری هوشمندسازی مدارس (مرحله مقدماتی)

دوره تخصصی راهبری هوشمندسازی مدارس (مرحله مقدماتی)(40 ساعت)

کد استاندارد 92002566
ثبت نام / درحال اجرا
28000 تومان 40000 تومان
بیشتر بدانید
دوره تخصصی راهبری هوشمندسازی مدارس(مرحله پیشرفته)

دوره تخصصی راهبری هوشمندسازی مدارس(مرحله پیشرفته)(42 ساعت)

کد استاندارد 92002565
ثبت نام / درحال اجرا
29400 تومان 42000 تومان
بیشتر بدانید
دوره تخصصی راهبری هوشمندسازی مدارس(مرحله تكميلی)

دوره تخصصی راهبری هوشمندسازی مدارس(مرحله تكميلی)(44 ساعت)

کد استاندارد 92002567
ثبت نام / درحال اجرا
30800 تومان 44000 تومان
بیشتر بدانید
روخوانی و روان خوانی قرآن کریم

روخوانی و روان خوانی قرآن کریم(28 ساعت)

کد استاندارد 92503896
ثبت نام / درحال اجرا
16800 تومان 28000 تومان
بیشتر بدانید
دوره تخصصی مهارت های بدو انتصاب مدیران و معاونان مدارس

دوره تخصصی مهارت های بدو انتصاب مدیران و معاونان مدارس(44 ساعت)

کد استاندارد 91402410
به زودی
44000 تومان
افت تحصیلی و شیوه های پیشگیری آن

افت تحصیلی و شیوه های پیشگیری آن(20 ساعت)

کد استاندارد 91400459
به زودی
رایگان
اقتصاد آموزش و پرورش

اقتصاد آموزش و پرورش(24 ساعت)

کد استاندارد 91301247
به زودی
رایگان
 آسیب های اجتماعی و راهكارهای پیشگیری از آن در مدرسه

آسیب های اجتماعی و راهكارهای پیشگیری از آن در مدرسه(30 ساعت)

کد استاندارد 91303805
به زودی
29000 تومان
 (روش های روانشناختی - رفتاری ) در اختلال اضطراب ، وسواس و ترس

(روش های روانشناختی - رفتاری ) در اختلال اضطراب ، وسواس و ترس(32 ساعت)

کد استاندارد 92700814
به زودی
رایگان
انگیزش در آموزش و پرورش

انگیزش در آموزش و پرورش(24 ساعت)

کد استاندارد 91400518
به زودی
19000 تومان
بررسی و تحلیل محتوای كتاب درسی

بررسی و تحلیل محتوای كتاب درسی(32 ساعت)

کد استاندارد 91400469
به زودی
رایگان
TI در برنامه های سلامت مدارس

TI در برنامه های سلامت مدارس(20 ساعت)

کد استاندارد 92002549
به زودی
6000 تومان
آزمون های روان شناختی ( تشخیصی )

آزمون های روان شناختی ( تشخیصی )(20 ساعت)

کد استاندارد 91401319
به زودی
9000 تومان
آموزش الكترونیكی e-learning

آموزش الكترونیكی e-learning(24 ساعت)

کد استاندارد 91400810
به زودی
12000 تومان
برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی آموزشی(24 ساعت)

کد استاندارد 91400467
خاتمه دوره
16000 تومان 32000 تومان
بهداشت روانی دانش آموزان

بهداشت روانی دانش آموزان(30 ساعت)

کد استاندارد 92101806
به زودی
12000 تومان
پرورش خلاقیت در دانش آموزان

پرورش خلاقیت در دانش آموزان(16 ساعت)

کد استاندارد 91400521
به زودی
14000 تومان
مدرسه مجازی

مدرسه مجازی(16 ساعت)

کد استاندارد 91401902
به زودی
رایگان
اصول ایمنی و کمک های اولیه

اصول ایمنی و کمک های اولیه(30 ساعت)

کد استاندارد 92101005
به زودی
46000 تومان
مدیریت ارتباطات در مدرسه

مدیریت ارتباطات در مدرسه(16 ساعت)

کد استاندارد 91301259
به زودی
49000 تومان
فضای مجازی،فرصت ها و آسیب ها

فضای مجازی،فرصت ها و آسیب ها(12 ساعت)

کد استاندارد 99506645
خاتمه دوره
رایگان
توسعه آموزش های تلفیقی و فراگیر

توسعه آموزش های تلفیقی و فراگیر(40 ساعت)

کد استاندارد 92700217
به زودی
28000 تومان
تولید محتوا الکترونیکی(e-contant)

تولید محتوا الکترونیکی(e-contant)(48 ساعت)

کد استاندارد 92002414
به زودی
رایگان
 مدیریت سیستم آموزش الكترونیكی (metsyS tnemeganaM gninraeL)

مدیریت سیستم آموزش الكترونیكی (metsyS tnemeganaM gninraeL)(24 ساعت)

کد استاندارد 92003003
به زودی
45000 تومان
سیستم های چند رسانه ای

سیستم های چند رسانه ای(20 ساعت)

کد استاندارد 91400806
به زودی
14000 تومان
شرح حال نویسی

شرح حال نویسی(32 ساعت)

کد استاندارد 91400716
به زودی
20000 تومان
مدیریت کلاس درس

مدیریت کلاس درس(32 ساعت)

کد استاندارد 91401522
به زودی
23000 تومان
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش

فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش(24 ساعت)

کد استاندارد 92002502
به زودی
26000 تومان
آینده پژوهی

آینده پژوهی(32 ساعت)

کد استاندارد 91401441
به زودی
28000 تومان
تولید و كاربرد ابزارهای آموزشی

تولید و كاربرد ابزارهای آموزشی(32 ساعت)

کد استاندارد 91400805
به زودی
26000 تومان
حرکات اصلاحی

حرکات اصلاحی(32 ساعت)

کد استاندارد 92304204
به زودی
رایگان
خلاقیت و نوآوری در مدرسه

خلاقیت و نوآوری در مدرسه(24 ساعت)

کد استاندارد 91400522
به زودی
رایگان
راهبردهای ارتقاء بهداشت روانی و اجتماعی دانش آموزان

راهبردهای ارتقاء بهداشت روانی و اجتماعی دانش آموزان(20 ساعت)

کد استاندارد 92101807
به زودی
30000 تومان
رشته های دانشگاهی و معیارهای انتخاب آنها

رشته های دانشگاهی و معیارهای انتخاب آنها(24 ساعت)

کد استاندارد 91400480
به زودی
28000 تومان
روان شناسی رشد دوره نوجوانی و جوانی

روان شناسی رشد دوره نوجوانی و جوانی(24 ساعت)

کد استاندارد 91400523
به زودی
34000 تومان
رفتارهای پرخطر و راهكارها و شیوه های پیشگیری از آن در بین دانش آموزان

رفتارهای پرخطر و راهكارها و شیوه های پیشگیری از آن در بین دانش آموزان(30 ساعت)

کد استاندارد 92101817
به زودی
30000 تومان
روش تحقیق در علوم تربیتی

روش تحقیق در علوم تربیتی(32 ساعت)

کد استاندارد 91401411
به زودی
39000 تومان
روش های فعال یاددهی ـ یادگیری

روش های فعال یاددهی ـ یادگیری(32 ساعت)

کد استاندارد 91400322
به زودی
60000 تومان
روش های آموزش فعال مهارت های زیست محیطی

روش های آموزش فعال مهارت های زیست محیطی(24 ساعت)

کد استاندارد 92100858
به زودی
66000 تومان
روش های ضد عفونی در مدارس

روش های ضد عفونی در مدارس(20 ساعت)

کد استاندارد 92100859
به زودی
57000 تومان
رهبری آموزشی

رهبری آموزشی(24 ساعت)

کد استاندارد 91400479
ثبت نام / درحال اجرا
19200 تومان 24000 تومان
بیشتر بدانید
شیوه ارزشیابی فرآیندی

شیوه ارزشیابی فرآیندی(24 ساعت)

کد استاندارد 91402313
به زودی
50000 تومان
طراحی و تولید پودمان های آموزشی

طراحی و تولید پودمان های آموزشی(32 ساعت)

کد استاندارد 91400486
به زودی
26000 تومان
فلسفه آموزش و پرورش

فلسفه آموزش و پرورش(24 ساعت)

کد استاندارد 91400493
به زودی
33000 تومان
کارآفرینی

کارآفرینی(24 ساعت)

کد استاندارد 93000804
به زودی
97000 تومان
مبانی و اصول مدیریت در مدرسه

مبانی و اصول مدیریت در مدرسه(24 ساعت)

کد استاندارد 91400497
به زودی
60000 تومان
آشنایی با مهارت های سواد مالی بمنظور کار آفرینی در بازارهای آنلاین ارزهای دیجیتال

آشنایی با مهارت های سواد مالی بمنظور کار آفرینی در بازارهای آنلاین ارزهای دیجیتال(32 ساعت)

کد استاندارد 99506801
ثبت نام / درحال اجرا
25600 تومان 32000 تومان
بیشتر بدانید
مبانی برنامه ریزی درسی

مبانی برنامه ریزی درسی(24 ساعت)

کد استاندارد 91400496
ثبت نام / درحال اجرا
19200 تومان 24000 تومان
بیشتر بدانید
فضای مجازی،فرصت ها و آسیب ها

فضای مجازی،فرصت ها و آسیب ها(12 ساعت)

کد استاندارد 002171339140
ثبت نام / درحال اجرا
120000 تومان
بیشتر بدانید
آیین نگارش مکاتبات اداری

آیین نگارش مکاتبات اداری(12 ساعت)

به زودی
12000 تومان
برنامه ریزی اجرایی آموزش ضمن خدمت کارکنان

برنامه ریزی اجرایی آموزش ضمن خدمت کارکنان(20 ساعت)

کد استاندارد 0
به زودی
رایگان
دوره روانشناسی یادگیری

دوره روانشناسی یادگیری(16 ساعت)

کد استاندارد 91401109
ثبت نام / درحال اجرا
12800 تومان 16000 تومان
بیشتر بدانید
وظایف و نقش های سرپرستی

وظایف و نقش های سرپرستی(24 ساعت)

کد استاندارد 91701661
ثبت نام / درحال اجرا
19200 تومان 24000 تومان
بیشتر بدانید
برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی آموزشی(24 ساعت)

کد استاندارد 91400467
ثبت نام / درحال اجرا
19200 تومان 24000 تومان
بیشتر بدانید
آیین نگارش مکاتبات اداری

آیین نگارش مکاتبات اداری(24 ساعت)

کد استاندارد 91005610
خاتمه دوره
رایگان
نحوه برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران

نحوه برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران(16 ساعت)

کد استاندارد 93601423
به زودی
رایگان
آموزش الكترونیكی e-learning

آموزش الكترونیكی e-learning(24 ساعت)

کد استاندارد 91400810
خاتمه دوره
رایگان
مدیریت مالی در مدرسه

مدیریت مالی در مدرسه(24 ساعت)

کد استاندارد 91401523
به زودی
رایگان
فضای مجازی،فرصت ها و آسیب ها

فضای مجازی،فرصت ها و آسیب ها(12 ساعت)

کد استاندارد 99506645
خاتمه دوره
رایگان
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی(24 ساعت)

کد استاندارد 91301817
به زودی
رایگان
آیین و مهارت های نوشتن

آیین و مهارت های نوشتن(24 ساعت)

کد استاندارد 99505646
به زودی
رایگان
نرم افزار تخصصی برنامه نویسی مقدماتی اندروید

نرم افزار تخصصی برنامه نویسی مقدماتی اندروید(48 ساعت)

کد استاندارد 99506999
ثبت نام / درحال اجرا
48000 تومان
بیشتر بدانید
نرم افزار تخصصی تولید محتوای الكترونیكی با موبایل

نرم افزار تخصصی تولید محتوای الكترونیكی با موبایل(40 ساعت)

کد استاندارد 99507000
ثبت نام / درحال اجرا
40000 تومان
بیشتر بدانید
image
image

خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید