آموزش و طراحی واحد یادگیری فارسی

آموزش و طراحی واحد یادگیری فارسی

آرزو کیانی
آرزو کیانی
ثبت نام / درحال اجرا
78 بیننده
12 نمره قبولی
12 ساعت
5450 تومان 16000 تومان
آموزش و طراحی واحد یادگیری علوم تجربی

آموزش و طراحی واحد یادگیری علوم تجربی

آرزو کیانی
آرزو کیانی
ثبت نام / درحال اجرا
55 بیننده
12 نمره قبولی
12 ساعت
5450 تومان 16000 تومان
آموزش و طراحی واحد یادگیری مطالعات اجتماعی

آموزش و طراحی واحد یادگیری مطالعات اجتماعی

آرزو کیانی
آرزو کیانی
ثبت نام / درحال اجرا
95 بیننده
12 نمره قبولی
12 ساعت
5450 تومان 16000 تومان
ارزشیابی توصیفی

ارزشیابی توصیفی

آرزو کیانی
آرزو کیانی
ثبت نام / درحال اجرا
41 بیننده
12 نمره قبولی
12 ساعت
5450 تومان 16000 تومان
اسناد تحولی و فلسفه تعلیم و تربیت

اسناد تحولی و فلسفه تعلیم و تربیت

آرزو کیانی
آرزو کیانی
ثبت نام / درحال اجرا
118 بیننده
12 نمره قبولی
12 ساعت
5450 تومان 16000 تومان
آشنایی با تاب آوری اجتماعی

آشنایی با تاب آوری اجتماعی

آرزو کیانی
آرزو کیانی
ثبت نام / درحال اجرا
68 بیننده
12 نمره قبولی
12 ساعت
5450 تومان 16000 تومان
آشنایی با هنرهای تجسمی

آشنایی با هنرهای تجسمی

آرزو کیانی
آرزو کیانی
ثبت نام / درحال اجرا
47 بیننده
12 نمره قبولی
12 ساعت
5450 تومان 16000 تومان
آشنایی با بیانیه گام دوم انقلاب

آشنایی با بیانیه گام دوم انقلاب

آرزو کیانی
آرزو کیانی
ثبت نام / درحال اجرا
44 بیننده
12 نمره قبولی
12 ساعت
5450 تومان 16000 تومان
روانشناسی تربیت و کاربرد آن در آموزش

روانشناسی تربیت و کاربرد آن در آموزش

آرزو کیانی
آرزو کیانی
ثبت نام / درحال اجرا
55 بیننده
12 نمره قبولی
12 ساعت
5450 تومان 16000 تومان
طراحی آموزشی

طراحی آموزشی

آرزو کیانی
آرزو کیانی
ثبت نام / درحال اجرا
46 بیننده
12 نمره قبولی
12 ساعت
5450 تومان 16000 تومان
سنجش و ارزشیابی در آموزش

سنجش و ارزشیابی در آموزش

آرزو کیانی
آرزو کیانی
ثبت نام / درحال اجرا
49 بیننده
12 نمره قبولی
12 ساعت
5450 تومان 16000 تومان
image
image

خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید