وظایف و نقش های سرپرستی

وظایف و نقش های سرپرستی(24 ساعت)

کد استاندارد 91701661
به زودی
بیشتر بدانید
24000 تومان
دوره روانشناسی یادگیری

دوره روانشناسی یادگیری(16 ساعت)

کد استاندارد 91401109
به زودی
بیشتر بدانید
16000 تومان
برنامه ریزی اجرایی آموزش ضمن خدمت کارکنان

برنامه ریزی اجرایی آموزش ضمن خدمت کارکنان(20 ساعت)

کد استاندارد 0
به زودی
مبانی و اصول مدیریت در مدرسه

مبانی و اصول مدیریت در مدرسه(24 ساعت)

کد استاندارد 91400497
به زودی
بیشتر بدانید
60000 تومان
کارآفرینی

کارآفرینی(24 ساعت)

کد استاندارد 93000804
به زودی
بیشتر بدانید
97000 تومان
فلسفه آموزش و پرورش

فلسفه آموزش و پرورش(24 ساعت)

کد استاندارد 91400493
به زودی
بیشتر بدانید
33000 تومان
طراحی و تولید پودمان های آموزشی

طراحی و تولید پودمان های آموزشی(32 ساعت)

کد استاندارد 91400486
به زودی
بیشتر بدانید
26000 تومان
شیوه ارزشیابی فرآیندی

شیوه ارزشیابی فرآیندی(24 ساعت)

کد استاندارد 91402313
به زودی
بیشتر بدانید
50000 تومان
روش های ضد عفونی در مدارس

روش های ضد عفونی در مدارس(20 ساعت)

کد استاندارد 92100859
به زودی
بیشتر بدانید
57000 تومان
روش های آموزش فعال مهارت های زیست محیطی

روش های آموزش فعال مهارت های زیست محیطی(24 ساعت)

کد استاندارد 92100858
به زودی
بیشتر بدانید
66000 تومان
روش های فعال یاددهی ـ یادگیری

روش های فعال یاددهی ـ یادگیری(32 ساعت)

کد استاندارد 91400322
به زودی
بیشتر بدانید
60000 تومان
روش تحقیق در علوم تربیتی

روش تحقیق در علوم تربیتی(32 ساعت)

کد استاندارد 91401411
به زودی
بیشتر بدانید
39000 تومان
رفتارهای پرخطر و راهكارها و شیوه های پیشگیری از آن در بین دانش آموزان

رفتارهای پرخطر و راهكارها و شیوه های پیشگیری از آن در بین دانش آموزان(30 ساعت)

کد استاندارد 92101817
به زودی
بیشتر بدانید
50000 تومان
روان شناسی رشد دوره نوجوانی و جوانی

روان شناسی رشد دوره نوجوانی و جوانی(24 ساعت)

کد استاندارد 91400523
به زودی
بیشتر بدانید
34000 تومان
رشته های دانشگاهی و معیارهای انتخاب آنها

رشته های دانشگاهی و معیارهای انتخاب آنها(24 ساعت)

کد استاندارد 91400480
به زودی
بیشتر بدانید
28000 تومان
راهبردهای ارتقاء بهداشت روانی و اجتماعی دانش آموزان

راهبردهای ارتقاء بهداشت روانی و اجتماعی دانش آموزان(20 ساعت)

کد استاندارد 92101807
به زودی
بیشتر بدانید
30000 تومان
خلاقیت و نوآوری در مدرسه

خلاقیت و نوآوری در مدرسه(24 ساعت)

کد استاندارد 91400522
به زودی
بیشتر بدانید
49000 تومان
حرکات اصلاحی

حرکات اصلاحی(32 ساعت)

کد استاندارد 92304204
به زودی
بیشتر بدانید
39000 تومان
تولید و كاربرد ابزارهای آموزشی

تولید و كاربرد ابزارهای آموزشی(32 ساعت)

کد استاندارد 91400805
به زودی
بیشتر بدانید
26000 تومان
TQMمدیریت كیفیت جامع در آموزش و پرورش

TQMمدیریت كیفیت جامع در آموزش و پرورش(24 ساعت)

کد استاندارد 91401516
به زودی
بیشتر بدانید
55000 تومان
آینده پژوهی

آینده پژوهی(32 ساعت)

کد استاندارد 91401441
به زودی
بیشتر بدانید
28000 تومان
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش

فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش(24 ساعت)

کد استاندارد 92002502
به زودی
بیشتر بدانید
26000 تومان
مدیریت کلاس درس

مدیریت کلاس درس(32 ساعت)

کد استاندارد 91401522
به زودی
بیشتر بدانید
23000 تومان
شرح حال نویسی

شرح حال نویسی(32 ساعت)

کد استاندارد 91400716
به زودی
بیشتر بدانید
20000 تومان
سیستم های چند رسانه ای

سیستم های چند رسانه ای(20 ساعت)

کد استاندارد 91400806
به زودی
بیشتر بدانید
14000 تومان
 مدیریت سیستم آموزش الكترونیكی (metsyS tnemeganaM gninraeL)

مدیریت سیستم آموزش الكترونیكی (metsyS tnemeganaM gninraeL)(24 ساعت)

کد استاندارد 92003003
به زودی
بیشتر بدانید
45000 تومان
تولید محتوا الکترونیکی(e-contant)

تولید محتوا الکترونیکی(e-contant)(48 ساعت)

کد استاندارد 92002414
به زودی
بیشتر بدانید
38000 تومان
توسعه آموزش های تلفیقی و فراگیر

توسعه آموزش های تلفیقی و فراگیر(40 ساعت)

کد استاندارد 92700217
به زودی
بیشتر بدانید
28000 تومان
مدیریت ارتباطات در مدرسه

مدیریت ارتباطات در مدرسه(16 ساعت)

کد استاندارد 91301259
به زودی
بیشتر بدانید
49000 تومان
اصول ایمنی و کمک های اولیه

اصول ایمنی و کمک های اولیه(30 ساعت)

کد استاندارد 92101005
به زودی
بیشتر بدانید
46000 تومان
مدرسه مجازی

مدرسه مجازی(16 ساعت)

کد استاندارد 91401902
به زودی
بیشتر بدانید
20000 تومان
پرورش خلاقیت در دانش آموزان

پرورش خلاقیت در دانش آموزان(16 ساعت)

کد استاندارد 91400521
به زودی
بیشتر بدانید
14000 تومان
بهره وری در مدرسه

بهره وری در مدرسه (24 ساعت)

کد استاندارد 91400472
به زودی
بیشتر بدانید
20000 تومان
بهداشت روانی دانش آموزان

بهداشت روانی دانش آموزان(30 ساعت)

کد استاندارد 92101806
به زودی
بیشتر بدانید
12000 تومان
آموزش الكترونیكی e-learning

آموزش الكترونیكی e-learning(24 ساعت)

کد استاندارد 91400810
به زودی
بیشتر بدانید
12000 تومان
آزمون های روان شناختی ( تشخیصی )

آزمون های روان شناختی ( تشخیصی )(20 ساعت)

کد استاندارد 91401319
به زودی
بیشتر بدانید
9000 تومان
TI در برنامه های سلامت مدارس

TI در برنامه های سلامت مدارس(20 ساعت)

کد استاندارد 92002549
به زودی
بیشتر بدانید
6000 تومان
بررسی و تحلیل محتوای كتاب درسی

بررسی و تحلیل محتوای كتاب درسی(32 ساعت)

کد استاندارد 91400469
به زودی
انگیزش در آموزش و پرورش

انگیزش در آموزش و پرورش(24 ساعت)

کد استاندارد 91400518
به زودی
بیشتر بدانید
19000 تومان
 (روش های روانشناختی - رفتاری ) در اختلال اضطراب ، وسواس و ترس

(روش های روانشناختی - رفتاری ) در اختلال اضطراب ، وسواس و ترس(32 ساعت)

کد استاندارد 92700814
به زودی
 آسیب های اجتماعی و راهكارهای پیشگیری از آن در مدرسه

آسیب های اجتماعی و راهكارهای پیشگیری از آن در مدرسه(30 ساعت)

کد استاندارد 91303805
به زودی
بیشتر بدانید
29000 تومان
اقتصاد آموزش و پرورش

اقتصاد آموزش و پرورش(24 ساعت)

کد استاندارد 91301247
به زودی
افت تحصیلی و شیوه های پیشگیری آن

افت تحصیلی و شیوه های پیشگیری آن(20 ساعت)

کد استاندارد 91400459
به زودی
آیین سخنوری

آیین سخنوری(18 ساعت)

کد استاندارد 91006429
به زودی
رهبری آموزشی

رهبری آموزشی(24 ساعت)

کد استاندارد 91400479
به زودی
بیشتر بدانید
24000 تومان
طراحی صفحات وب

طراحی صفحات وب (32 ساعت)

کد استاندارد 92003002
خاتمه دوره
بیشتر بدانید
38400 تومان 496000 تومان
برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی آموزشی(24 ساعت)

کد استاندارد 91400467
خاتمه دوره
بیشتر بدانید
16000 تومان 32000 تومان
image
image

خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید